تبلیغات
✧♥ Fяozєη Giяl ♥✧ - 5
A Girl with a frozen world frozen heart and frozen eyes

5

پنجشنبه 26 دی 1392 07:22 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧سـلآم بچـه هـآ !

عـاشق عکس بـالام آخــی !

مـآمانم دیگـه داره شـورشو در مـیآره ! امـروز انقـدر نشسـت پشـت لپ تـاب که دیگـه

مـن خودم مجـبور شـدم برم غـذا درست کـنم!

بـعد اشـتباهی ملاقـه رو رفـتم انداخـتم توی سـطل آشغـال!

الآن مامانـم داد زد گـفت ژینـا ملـاقه توی سطـل آشغـال چیکـار میکنـه ؟!

انـقدر خـندیدم کـه نگـو!

خـورشید اربـاب رو هم تـا آخـر دیدم حـالا بـازم ازش تعـریف کنم!

ایـن عکس سـریالشـه :بـآزیگـراش فـوق العـاده بـآزی مـیکنن !

مـآجـراش راجـع به دخـتریه که بـعد از تصـادفش ، قـدرت اینـو پـیدا کرده

کـه روحـها رو بـبینه و روح هـا هم میـآن پیشـش و ازش یـه سری چـیز

مـیخوان ! پـسره هم یـه مدیـر عامل سـرد و بـی احسـاسه

کـه عشقشـو در قـدیم از دسـت داده و بـه روحـها هیـچ اعـتقادی نـداره

ولـی از وقـتی که ایـن دختره پـیداش مـیشه خـیلی از مشـکلاش حـل میشه

و بـه اون اعـتماد پـیدا مـیکنه و عـآشقش مـیشه!

فـیلمش به نـظرم هـیچ نـقصـی نداره ! همـه چـیزش عـآلیه !

و مـهم تـرنیش اینـه که هم کـمدیه هم آدمو بـه گریه مـیندازه هم تـرسنـآکه !

و همـچنین بـآ اینکـه سـریالای 2013 کـره ای وسـطاش بـی مـزه مـیشـدن

ولـی این مـنو تـا آخـرش کـشوند! 2 تـا تیـزر از سـریال گـذاشتم بـرای دانـلود کـه

بـبینـینش بـلکه دلـتون آب شـه!


Teaser 1
Teaser 2

* الـبته مـن تـیزر 1رو دیـدم اصـلا شـباهتـی به خـود سـریال نـداشت ولی باحـال بود!

ولـی تیـزر 2 خـودش بـود !

شـآید بتـونم بگـم قشـنگ تـرین سـریال کـره ای عمـرم بود. ..

مـنبع تـیزر ها و عکـس سـریال : آریـرانگـفا

کـسی سـریال کـره ای تـو کـی هستی رو دیده ؟

الـبته اون تـو کی هسـتی قدیـم رو نمـیگمـا ! ایـن تو کـی هسـتی امسـال

کـه تـاکیون 2pm تـوشه ؟ اگـه قشنگـه بگـین دانـش کـنم!

سـریال کـره ای ghost رو هم کـی دیده ؟ ایـنم اگـه قشنـگه بـگین دانش کـنم

( بـه خاطر سـوجی سـاب همیـن پسـر نقش اول خـورشید اربـاب

دوس دارم ببـینمش ولی بـه نظر میـاد فیـلمش پـیچـیده اس )

سـریال مـتاسفـم دوستـت دارم رو کـی دیده ؟ ایـنو مـن الان گـذاشتم رو دانـلود

بـه خاطر سـو جی سـآب .. امـیدوارم قشنـگ باشه! ولی مـآل 2004 هس!

راسـتی مـیخوام یـه وب داسـتآنی کـره ای گـروهـی بزنم

و فـقطم کـسایی کـه کـره رو دوس دارن و داسـتآن کـره ای مـینویسـن

عـضو مـیکنم .. فـعلا من و الـهه هـستیم هـرکی دیگـه مـیخواد بـیاد بگـه :-)

نـیلو ، سنـا کجـایین؟!
نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) شنبه 5 بهمن 1392 03:10 ب.ظ