تبلیغات
✧♥ Fяozєη Giяl ♥✧ - 2
A Girl with a frozen world frozen heart and frozen eyes

2

دوشنبه 23 دی 1392 10:18 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧سـلآم دوسـتآن !

امــروز داشــتم روز خـعلـی خوبی رو مـیگذرونـم کـه آخـراش کـوفتم شـد !

دلـیلشـو حـآلا ولـلش !

امــروز یـه اعـتراف خـعلی بـزرگ کـردم بـه پـآرمیـدا !

بـهش گـفتم خـعلی بـعضی مـواقع جـو مـیدی !

آخـه پشـت تلفـن داشـتیم از فـیلمـآی کـره ای ک قـبلا دیـدیم زر مـی زدیم!

بـعد اون گـفت بـآران عـشقو دیـده کـه جـآن گـیون سـوک و یـونا تـوش بـآزی کـردن و

مــال سـال 2012 هسـت رو دیده ! ولـی گـفتش مـن اونو 2 سـآل پـیش دیدم

تـا آخــر ! بـهش گفـتم پـارمیـدا یه چــیز مـیگم نـاراحت نـشو ولـی بعضــی مـواقع

خـعلی جـو مـیدی ! بـآران عشـق تـازه مـال پـارسـاله ! بـعد تو چـطور 2 سـال

پـیش اونـو دیدی؟ گـُفت مـطمئـنی ؟ هـمونی کـه جـان گـیون سـوک توش

بـآزی کـرده رو مـیگـما ! بـعد گفـت خـب حـآلا دلـیل نمـیشه مـن ک یـآدم نـیس !

گـفتم اگـه راسـت مـیگی مـوضـوعش چـیه؟! گُـفـت یـآدم نـی !

بـعد الـآن اس داد گـُفـت ژیـنا اشـتباه کـردم ایـن فـیلمـی ک مـن مـیگم

اسـمش عشـق بـآرونیه جـونگ یونـگ هـوا هم تـوش بـآزی کـرده !

گـفتم تو کـه گفـتی جـان گـیون سـوک تـوشه ! گـفت قـاطی کـردم!

بـعد منم زود رفـتم تو نـت زدم نـتیجه ای نـگرفتم ! بـعد رفـتم تـوی Asian wiki

فـیلمـای جـونگ یـونگ هـوا رو چـک کردم دیـدم همـچین چـیزی نـیس اصـلا!

بـهش گـفتم پـآرمـیدا از نـظر کـره ای هـا منو خـآم نکن و همـچین فـیلمی

نـیست و از ایـن حـرفا !

کـلا تـازگیا خـیلی رُک شـدم ! قـبلا اصـلا نـبودم!

آهـنگ Like This گـروه Wonder girls رو کـی شنـیده ؟

آدمـو بـه رقـص مـیندازه ! تـازگیـا زیاد مـیرقصـم آخـه مـیخـوام هم

خـوش انـدام شـم ( نـه بـآبـآ   ) هـم رقصـمو خـوب کـنم آخـه بـیشـترین

اسـترسم از خـواننـدگی رقـصمه ! راسـتشـو بگـم رقـصم زیـآد تـعریفی نـیس!

بـالاخـره سـریال بـوسه هـای شـیطانـی رو گـرفتم بـامزه اس بـدک نی ..

سـریال خـورشـید اربـاب The master's sun رو کـی دیده ؟!

یعـنی تـه بـآحـالیه! جـذبشـم شـدید!

بـالاخره مـرده بـه دخـتره اعـتراف عـشق کـرد هـورا !!

ایـن سـریاله راجـع ب یـه دخـتره کـه مـیتونه ارواح رو بـبینه بـرای همـین مـنم

بـه این چـیزا عـلاقه زیـادی پـیدا کـردم امـروز رفـتم تو نـت آمـوزش

احـضار کـردن ارواح رو سـرچ کـردم ! چـیزی زیـاد نـفهمیدم

ولی از چـیزایی کـه مـیدونسـتم رفـتم رو تخـتم یه چـیز هم بردم بـعد

گـفتم آقـا روحه ( خـخ ! ) تـو رو احـضار مـیکنم ! هـروقت اومـدی

این چـیزه کـه تو دسـتمه رو تـکون بـده !

قـبلش بـه نگـین اس دادم گـفتم دارم روح احـضار مـیکنم!

بـعد هـیچ خـبری نـشد و ایـنا مـن داشـتم وسـایلمو مـرتب مـیکـردم

و مـوبـآیلمم تو دسـتم بود بـعد یـهو نگـین اس داد و مـوبایلـم تو دسـتم

لـرزید آن چـنان تـرسیـدم!

بـعد نـگین اس داده بـود گـفت نـکنی ایـن کـارو اگـه روح احـضار کـنی یکـی

از اعضـای خـانوادت مـیمیـره! مـنم گـفتم جـانم؟ پـس خـداروشکـر کـه روحـه نـیومد!

ولـی خـب بیشـتر واسـه تـفریح ایـن کـارو کـردم بـه روح اعـقاد دارم

ولـی به نـظرم انـقدر راحـت نیسـت کـه آدم اینجـوری احضـارشـون کـنه

و هـمچین مـعجـزه هایی رخ بـده کـه دسـتمـون تکـون بخـوره و..

تـازگـیا چـقدر طـومـار مـینویـسم!
نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) دوشنبه 23 دی 1392 10:54 ب.ظ