تبلیغات
✧♥ Fяozєη Giяl ♥✧ - 11
A Girl with a frozen world frozen heart and frozen eyes

11

دوشنبه 21 بهمن 1392 03:41 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧سـلآم ..

تـف به ایــن شـانس !

امـروز روز خیـلی خـیلی خـیلی افتضـاحیه !

گـردنم نمـیدونم چـش شده فکـر کنم رگ به رگ شده ولی خـیلی درد میکنـه!

حـتی نمـیتونم دراز بـکشم ..

امـروز زنـگ دوم مـدرسه زنگ زدم مـامانم بیـاد دنـبالم !

حـالا مـی دونیـن چرا اینجـوری شد ؟

بـه خاطر شـوخی های مـسخره ی سـتایش !

مـن و سـتایش کـلا با هـم زیـاد شـوخی می کـنیم ..

البـته اون 5 بـرابر مـن !

همـیشه یـا روی دســتم خـودکار میکـشه یـا مـقـعنه ام رو مـیکشه پـآیین ..

مـنم هیچـی بهـش نمـیگفتم آخـری کـار دسـتم داد ..

اومـد مـقنـعم رو کـشید مـنم نمـیدونم یـهو بـعدش چی شـد که گـردنم

تـیر کشـید ! الانـم دارم مـی میرم ! حـتی نمیـتونم بخـوابم و استـراحت

کـنم ! مـی ترسم بـرم دکـتر چـیزای وحـشتـناک تجـویز کنه!

از دسـت ستـایش خـیلی عصـبانیم !

دیـروز که زنـگ ورزش رفـتیم بـاشگـاه ، ستـایش روی مـن پـفک

ریخـت منم روش واسـه تـلافی پـفک ریخــتم روش بعـد همه ی

نگـین و فـرناز و کـیانا و .. اینـا داد زدن  و خـانوم اومد سـتایش

اول همـه گفت خـانوم ژینـا این کـارا رو کـرده !

حـالا امـروز هـرکی مـی پرسید چـرا اینجـوری شده ( به غـیر از

دوسـتای صمـیمیم ) مــی گفـتم نمـیدونم صـبح یهـو اینجـوری شد

اونـا هم همـه میگـفتن حـتما یا سـرما خـوردی یـا بد خـوابیدی !

مـنم داشـتم اون وسـط مـی مردم ..

تـازه ستـایش یه مـعذرت خـواهی هم نکـرد فقط مـی خـندید..

البتـه آخـرش اومـد کـاپشنـم رو تنـم کرد ( هنـر کرده  )

اومـدم به مـامان بـابام گـفتم کـار ستـایش بوده مـامانم میخـواست

زنگ بـزنه مـامان سـتایش و اینـا ..

حـالا دردمـون یه طـرف جـلوگیری از عصـبانیت والدیـنم یه طرف !

اگـه من جـای ستایش بـودم حـداقل یـه زنگ مـی زدم

یـه احوال پـرسی یه مـعذرت خـواهی چیـزی ..

فقط بـلدم بخـندم توی روی بقیـه و بهـشون بیشـتر رو بدم !

بگـذریم از ایـن حـرف درد آور !

چـقدر دانشگـاه هـیولا ها بـاحاله ..

آمـار وبم اومـده پـایین البـته مـیدونم خـودم ایـن چـند روز چـون نبودم

ولی لطفـا دوبـاره بـبرینش بـالا!

و لطفـا دعا کـنین که تـا امشب گـردنم خـوب شه چـون نمیدونم

واقعـا شب چـجوری میـتونم بخـوابم ؟!

فیـلم رامـونا و بیـزس سـلنا رو دیدم خیلـی قشنـگه اگه نـدیدین

حـتما بـبینین !

دعـا یـادتون نـره ، بـآی !
نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) دوشنبه 21 بهمن 1392 04:08 ب.ظ