تبلیغات
✧♥ Fяozєη Giяl ♥✧ - 10
A Girl with a frozen world frozen heart and frozen eyes

10

سه شنبه 15 بهمن 1392 04:37 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧

سـلآم شـکم گـنده هـا !

آخــیش بـالاخـره بـعد از هـزار تا دُعـا امـروز تـعطیل شـد ..

ولی مـُـردشـور اخـبار هـاشونو بـبرن !

مـا 3 سـاعته خـیره شـدیم بـه زیـرنویس هـرچی نگـاه مـیکنیـم کـرجو نمـی نوشـت!

ولی رفـته بـودم پشـت پنـجـره ، یـه مدرسه ی ابـتدایی پسـرونه

روبـروی خـونه ی مـاست .. دَرش بسـته بود ، هـیچ بچـه ای هم تـوی کوچـه

نمـی دیـدم که بـره مـدرسه ..

حـتی دوسـتم صـبا هم دیـر کرده بـود نـیومـد دنـبالم مـنم گـیج شـده بودم..

زنـگ زدم صـبا ، بـرنداشـت ولی خـودش مـیگه تـلفنشـون اکـثرا

توی بـرق نیسـت چـون وقـتی یکـی زنگ مـیزنه داداش کـوچولوش گـریه میکنه!

زنـگ زدم نگـین مـیگم مـدرسه تـعطیله ؟ اونـم مـثل گـاو مـیگه نـه !

بـعد سـتایش زنـگ زد گـفت الان رفـت مـدرسه دیـد درش بسـته است

ولی بـازم اخـبار چـیزی نمـیگفت !!

بـعد زنـگ زدیـم مـدرسه کـسی بـرنداشـت .. بـعد گفـتم وللش

حـالا حـتما تـعطیـله فـوقش بـازم بـود میـگیم اومـدیم نـبودین ..

حـالا بـابـای بـنده داد مـیزنه میـگه پـاشو بـرو مـدرسه ببـین بـازه یا نه!

( مـدرسمـون کـوچه بـغلیه )

مـنم با حـرص رفـتم تـآ دم مـدرسه خـیابون هـم لیـز بود اه

اصـن اعصـابم خـورد بـود دیـدم بسـته اسـت هی داشـتم تو راه

بـه بـابام فحـش مـیدادم! بـعد اومدم خـونه بـابـامو دیـدم داره

شـیطانی به مـن مـیخنـده !

حـالا منم داد و فـریاد !

مـامانم گـفت تـا تو رفـتی نگـین زنـگ زد گـفت رفـته مـدرسه

بسـته بوده تـا اومـدم توی راه پـله ها بهـت بگـم رفـته بودی ..

ایــــــــــــــــــــش !

بگـذریم بـهش فکـرم مـیکنم مـیخوام بگـیرم هـمه رو بـزنم !

وای بچـه ها چـقدر کـارتون How to train your dragon بـاحـاله !

تـا بـرگشتم رفـتم دانـلودش کـردم بسـیار لـذت بـردم ..

اگـه نـدیـدینش حـتما ببـینین ..

گـرچند مـن که دانـلودش کـردم از شـانس گـندم 3D در اومـد ..

مـنم که عـینک 3 بعـدی نـدارم کـه ..

حـالا تصـویرش دو تـایی شـده بـود داشـتم مـی مـردم ..

( ولی عـادت کـردم )

بچـه ها کـی کـارتون Barbie life in the dream house یا یـه همچـین چـیزی

رو دیـده ؟ سـریال کـارتونی بـاربی هسـت ولی نمـیدونم دانـش کنم

یـا نه آخه مـی تـرسم بچـه گونه بـاشه..

تـوی یـوتیـوب هسـتش خـواستین بـرین بـبینـین ..


نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) سه شنبه 15 بهمن 1392 05:10 ب.ظ