تبلیغات
✧♥ Fяozєη Giяl ♥✧ - 7
A Girl with a frozen world frozen heart and frozen eyes

7

شنبه 12 بهمن 1392 03:42 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧سـلآم گـوگـولی هـا !

چ خـبرا ؟ خـیلی خسـتم خـوابم میـاد ..

شـاید بـرای ایـن آپـم الـآن کسـی رو خبـر نکنم ..

آقـا امـروز کـلاسمـون انقـدر بـو گـرفته بـود داشتـیم خـفه میشـدیم ..

اسپـری دوسـتم رو خـآلی کـردیم ، بـآزم ایـن بو ولمـون نمـی کرد!

خـب بـزارین یـه خـآطره از بچـگیام واســتون بگـم ..

کـلاس چـهارم دبسـتان بودم ، سـآعت 10 شـب بـابا بـزرگمو بـُرده بـودم

سـی دی فـروشی بـرام کـآرتون بـاربـی بخـره !

بـعد که رفـتیم داخـل و کـارتونه رو خـریدم ، از مـغازه بیـرون اومـدم

رفـتم دسـت یـه پسر جـوون رو گـرفتم و گـفتم :

بـابابـزرگـی مـرسی واسـم کـآرتون گـرفتی !

بـعد دستـشو آوردم جـلوم مـیخواسـتم دسـتشو بـوس کنم کـه

تـعجـب کردم دسـت بـابـآبزرگ مـن چه جـوون و سفـید شـده!

بـعد بـه یـآرو نگـاه کـردم دیـدم داره مـیخنده بـعد منم الفـرار!

حـالا مـاجرای ایـنو بـه دوسـتم فـرناز گـفتم ، مـدرسه ی ما هم

2 تـا کلاس سـوم راهنمـایی داره ، مـنم کـلاسم از فـرناز اینـا جداسـت ..

زنگ عـلوم هم همـش مـیخنـدیم .. مـعلم بـا حـالی داریم !

بـعد فـرناز زنـگ عـلوم تـو کـلاس خـودشـون مـاجـرای مـنو جـلوی

همه تـعریف کـرده  همه هـم خـندیـدن!

خـانوم عـلوممـون هم گـفته : ای کـاش مـا هم از ایـن شـانسـا داشـتیم!

خـخـخ ! خیـلی بـاحاله مـعلممـون البـته درس دادنـش افـتضاحـه

ولی خـودشو دوس دارم امـا کلاس اول راهنـمایی ازش مـتنفر بـودم!

امـروز زنـگ زبـان خـانومـمون نـیومـده بود بـیکار بـودیم .

مـن و کـیانا و دنـیا و پـانیـز بـا هم یـه بـازی کـردیـم ..

مـا روی ورقـه ها یـه سری کـار میـنویسـیم که انجـام بـدن بـعد

قـرعه کـشی مـیکنیم هـرکی هر ورقـه ای بـهش افـتاد

بـاید اون کـارو انجـام بده ...

مـن نوشـتم : بـره در کـلاس رو بـآز کنه ( بـیرون از کـلاس مـا هم

تـقریبـا دفـتره ) و بگـه : کـمک !

بـرگه ی مـن به دنـیا افـتاد .. دنـیا هم رفـت در رو بـآز کـرد گـفت کـمک!

بـعد یهـو مـعلم پـرورشی اومد داخـل کلاس بـه دنیـا گفـت :

وقتـی 1 نمـره از انـضبـاطت کـم شد مـیفهـمی!

آخـی ! دلم واسـه دنیـا سوخـت .. الـبته همـیشه مـدرسه فقـط زر مـیزنه!

جـرئت ایـن کـآرا رو نـدارن ..

راسـتی مـیدونسـتین پـری دریـایی مـال سـال 1989 هسـت ؟

مـن فکـر میـکردم حـداقل مـال 2000 بـآشه !

خـب دیگـه واقعـا خـوابم میـاد ..

نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) شنبه 12 بهمن 1392 04:25 ب.ظ