تبلیغات
✧♥ Fяozєη Giяl ♥✧ - 6
A Girl with a frozen world frozen heart and frozen eyes

6

جمعه 11 بهمن 1392 01:38 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧
سـلآم چـینگو هـآم ..

خوبـین ؟ چ خـبرا ؟

یـه چند وقـتی نبـودم .. SoRRy

دیگـه بـه وب داسـتانیـم نـمیرم ولـی اگه بقـیه دوسـتانی که اونجــا

عضـوین و دوسـت دارین بقـیه داسـتانـتونو بـزارین ، ادامه بـدین

ولی مـن دیگـه اونجـا نمیـام ..

کـمپانـی کـره ای JYP یـه گروه جـدید سـآخته بـه اسـم Got7

7 نـفـرن که 2 تـآشـون JR و JB عضـو های گـروه JJ project هسـتن ..

خیـلی گـروهـشـون بـآحاله ولی اسـتایلشـون خیلی از BTS تقـلید شده

هـیچ وقـت نمـیتونن بـه پـآی BTS بـرسن ، البـته بـآحالنا ولی هـیچوقت نشـده

JYP آهنـگـآی بـآ معنـی مثـل آهنگـای BTS بسـآزه !

تـوی صفحـات جـانبی یـه صفحـه جدید بـآز کردم بـه نـآم عـلایق مـن

اونجـا هـرچی دوسـت داشته بـآشم مـیزارم ، دانـلود آهنگ ، مـوزیک ویـدیو

عکس ، بیـوگرافی و.. مـیزارم ! حـتما سـر بزنیـن ..

هـیورین عضـو sistar آهنـگ let it go کـارتون Frozen رو بـه کره ای

خـونده ، مـوزیک ویـدیوش رو تـوی همـین صفحـه ی عـلایق من گـذاشتم

حـتما دانـلودش کـنین خـیلی قشنگـه!

مـوزیک ویـدیوی Girls girls girls گـروه Got7 هم هسـت ..

خـیلی هوس کـارتون پـری دریـایی قـدیم رو کـردم!

مـعدلتون چـند شد ؟ مـن 19/83 شـدم !

واقعـا هم زیـاد نخـوندم به انـدازه پـآرسال اینـا ..

مـن عاشق کـارتون قـیام نگـهبانان هسـتم .. خـیلی قشنگـه !

دارم سـریال کـره ای مـتاسفـم ، دوسـتت دارم رو مـی بینـم ،

خـیلی قشنگـه ولی قـدیمیه مـآل 2004 !

انقـدر بدم مـیاد دوسـت آدم بـا آدم سـرد مـیشه ..

دیگـه یهـویی مـیرن تو خـط یه دوسـت دیگـشون و دیگـه بـآ

آدم سـرد مـیشن ..

تـازگیـا حس درس خـوندن و هـنر و زبـآنم دوبـآره گـُل کـرده ..

کـی فـیلم خـاطرات یـک بچـه ی چـلمن رو دیـده ؟

فـیلمـش خـیلی باحـال و خـنده داره ..

فـیلم کـمپ راک رو کـی دیده ؟

ایـن فیـلم رو زنگ زبـآن مـدرسه واسـمون گـذاشتن خـیلی قشنگ

بـود ولی واقعـا خـیلی مـدرسمـون بی جـنبه اس ..

کـمپ راک رو خـود مـعلم زبـانمون آورده بـود اصـلا صحـنه نداشت

ولی مـعلم ادبیـاتمون اومـد تیکـه ی آخـر فیـلمو که پسره و دخـتره

دست همـو گـرفتن و بـا هم خـوندن رو دیـد و رفـت اعتـراض کرد

بـرای همـین نـآظم مـدرسمـون دیگـه فـیلمو مـمنوع کـرد ..

مـنم چـلمن رو واسـه خـانوم زبـانمون بـردم خـوشش اومد ولی گـفت

حـالا حـالا ها نمی تـونیم ببـینـیمش بـاید بـزاریم بعد از عیـد

کـه عـصبانـیت اونـا بخـوابه .. یعنـی انقـدر همـمون حـرص خـوردیم!

راستـی حـتما به صفحـات  جـانبیم سـر بزنـینا ..

دیگـه زر زدن بـسه ، بـآی !

کـسی خـبری از سنـا نداره ؟!


نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) جمعه 11 بهمن 1392 02:54 ب.ظ