تبلیغات
✧♥ Fяozєη Giяl ♥✧
A Girl with a frozen world frozen heart and frozen eyes

♥•*´`*• ωєlςoмє •*´`*•♥

جمعه 20 دی 1392 10:07 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧

かわいい のデコメ絵文字 سـلآم بـه وبـلآگ یخـی مـن خـوش اومـدین .. かわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字 مـن فـروزن گـرل جـینـا هسـتم . かわいい のデコメ絵文字

おしゃれ のデコメ絵文字 چـهارده ســآلمـه و کـرج زنــدگی مــیکـنم . おしゃれ のデコメ絵文字

゜*パステル*゜ のデコメ絵文字 آرزوم هــم اینــه کـه یـه خــوانـنده ی کـی پـآپ بـشم . ゜*パステル*゜ のデコメ絵文字

عـشقـــم هم Jung kook گــروه BTS هســت .

فکــر کـنم فهــمیدیـن کـه مـن عـاشق کـشور کــره هسـتم .
゜*パステル*゜ のデコメ絵文字 تـوی پسـرا گـروه هـای مـورد عـلآقم بـه تـرتیب ایـنآن :゜*パステル*゜ のデコメ絵文字

. BTS

. Exo

. Vixx

. Big bang - Mblaq


تـوی دخـترا بـه تـرتیـب :

. Snsd - T-ara - Brown eyed girls ( ایـن 3 گـروهو 1 انـدازه دوسـت دارم ! )

. FX

. Wonder Girls

. Sistar

تـوی ایـن وبـلآگ هـمه چـیزی از دنـیای خـودم مـیزارم !

  نـــظر جــبرانی مـمنوع .

نـظر تکــراری هم مـمنوع ..

  نظــرات تـوهین آمـیز نـدین لطفــا ..

دعــوا نـداریم پـس دعــوا نـداشـته بـآشــین PleaSe !
و قــبل از اینـکه بـه وبـم بـیاین پـتو و قـهوه یـا چـای هـم بـآ خـودتون بـیارین !

=?utf-8?B?44OH44Kj44K644OL44O8?= のデコメ絵文字 چـون دنـیای مـن از اون چــیزی کـه فکــر مـیکنـین سـرد تره . =?utf-8?B?44OH44Kj44K644OL44O8?= のデコメ絵文字

خـخـخـخ ! دیگــه بـآید بـرم تـا هـذیون هـآی بیـشتری نگــفتم !

خـوش بگـذره !

قـآلب رو آجـی سنـای فـرشـته :| خـودم سـآخـته دسـتش درد نکـنه !
نـظـرآ ی یـخـی:) نــظــ♥ـرات
دستـكـآری:) یکشنبه 22 دی 1392 09:27 ب.ظ

وب جدید

پنجشنبه 22 اسفند 1392 11:16 ق.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧


دوستان وب جدید زدم برای بازی مورد علاقم سیمز !

من دیگه این وبم نمیام .. لطفا بیاین اونجا و نظر بدین ..

http://sims333.mihanblog.com/نـظـرآ ی یـخـی:) نظرات
دستـكـآری:) پنجشنبه 22 اسفند 1392 11:18 ق.ظ

11

دوشنبه 21 بهمن 1392 02:41 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧سـلآم ..

تـف به ایــن شـانس !

امـروز روز خیـلی خـیلی خـیلی افتضـاحیه !

گـردنم نمـیدونم چـش شده فکـر کنم رگ به رگ شده ولی خـیلی درد میکنـه!

حـتی نمـیتونم دراز بـکشم ..

امـروز زنـگ دوم مـدرسه زنگ زدم مـامانم بیـاد دنـبالم !

حـالا مـی دونیـن چرا اینجـوری شد ؟

بـه خاطر شـوخی های مـسخره ی سـتایش !

مـن و سـتایش کـلا با هـم زیـاد شـوخی می کـنیم ..

البـته اون 5 بـرابر مـن !

همـیشه یـا روی دســتم خـودکار میکـشه یـا مـقـعنه ام رو مـیکشه پـآیین ..

مـنم هیچـی بهـش نمـیگفتم آخـری کـار دسـتم داد ..

اومـد مـقنـعم رو کـشید مـنم نمـیدونم یـهو بـعدش چی شـد که گـردنم

تـیر کشـید ! الانـم دارم مـی میرم ! حـتی نمیـتونم بخـوابم و استـراحت

کـنم ! مـی ترسم بـرم دکـتر چـیزای وحـشتـناک تجـویز کنه!

از دسـت ستـایش خـیلی عصـبانیم !

دیـروز که زنـگ ورزش رفـتیم بـاشگـاه ، ستـایش روی مـن پـفک

ریخـت منم روش واسـه تـلافی پـفک ریخــتم روش بعـد همه ی

نگـین و فـرناز و کـیانا و .. اینـا داد زدن  و خـانوم اومد سـتایش

اول همـه گفت خـانوم ژینـا این کـارا رو کـرده !

حـالا امـروز هـرکی مـی پرسید چـرا اینجـوری شده ( به غـیر از

دوسـتای صمـیمیم ) مــی گفـتم نمـیدونم صـبح یهـو اینجـوری شد

اونـا هم همـه میگـفتن حـتما یا سـرما خـوردی یـا بد خـوابیدی !

مـنم داشـتم اون وسـط مـی مردم ..

تـازه ستـایش یه مـعذرت خـواهی هم نکـرد فقط مـی خـندید..

البتـه آخـرش اومـد کـاپشنـم رو تنـم کرد ( هنـر کرده  )

اومـدم به مـامان بـابام گـفتم کـار ستـایش بوده مـامانم میخـواست

زنگ بـزنه مـامان سـتایش و اینـا ..

حـالا دردمـون یه طـرف جـلوگیری از عصـبانیت والدیـنم یه طرف !

اگـه من جـای ستایش بـودم حـداقل یـه زنگ مـی زدم

یـه احوال پـرسی یه مـعذرت خـواهی چیـزی ..

فقط بـلدم بخـندم توی روی بقیـه و بهـشون بیشـتر رو بدم !

بگـذریم از ایـن حـرف درد آور !

چـقدر دانشگـاه هـیولا ها بـاحاله ..

آمـار وبم اومـده پـایین البـته مـیدونم خـودم ایـن چـند روز چـون نبودم

ولی لطفـا دوبـاره بـبرینش بـالا!

و لطفـا دعا کـنین که تـا امشب گـردنم خـوب شه چـون نمیدونم

واقعـا شب چـجوری میـتونم بخـوابم ؟!

فیـلم رامـونا و بیـزس سـلنا رو دیدم خیلـی قشنـگه اگه نـدیدین

حـتما بـبینین !

دعـا یـادتون نـره ، بـآی !
نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) دوشنبه 21 بهمن 1392 03:08 ب.ظ

10

سه شنبه 15 بهمن 1392 03:37 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧

سـلآم شـکم گـنده هـا !

آخــیش بـالاخـره بـعد از هـزار تا دُعـا امـروز تـعطیل شـد ..

ولی مـُـردشـور اخـبار هـاشونو بـبرن !

مـا 3 سـاعته خـیره شـدیم بـه زیـرنویس هـرچی نگـاه مـیکنیـم کـرجو نمـی نوشـت!

ولی رفـته بـودم پشـت پنـجـره ، یـه مدرسه ی ابـتدایی پسـرونه

روبـروی خـونه ی مـاست .. دَرش بسـته بود ، هـیچ بچـه ای هم تـوی کوچـه

نمـی دیـدم که بـره مـدرسه ..

حـتی دوسـتم صـبا هم دیـر کرده بـود نـیومـد دنـبالم مـنم گـیج شـده بودم..

زنـگ زدم صـبا ، بـرنداشـت ولی خـودش مـیگه تـلفنشـون اکـثرا

توی بـرق نیسـت چـون وقـتی یکـی زنگ مـیزنه داداش کـوچولوش گـریه میکنه!

زنـگ زدم نگـین مـیگم مـدرسه تـعطیله ؟ اونـم مـثل گـاو مـیگه نـه !

بـعد سـتایش زنـگ زد گـفت الان رفـت مـدرسه دیـد درش بسـته است

ولی بـازم اخـبار چـیزی نمـیگفت !!

بـعد زنـگ زدیـم مـدرسه کـسی بـرنداشـت .. بـعد گفـتم وللش

حـالا حـتما تـعطیـله فـوقش بـازم بـود میـگیم اومـدیم نـبودین ..

حـالا بـابـای بـنده داد مـیزنه میـگه پـاشو بـرو مـدرسه ببـین بـازه یا نه!

( مـدرسمـون کـوچه بـغلیه )

مـنم با حـرص رفـتم تـآ دم مـدرسه خـیابون هـم لیـز بود اه

اصـن اعصـابم خـورد بـود دیـدم بسـته اسـت هی داشـتم تو راه

بـه بـابام فحـش مـیدادم! بـعد اومدم خـونه بـابـامو دیـدم داره

شـیطانی به مـن مـیخنـده !

حـالا منم داد و فـریاد !

مـامانم گـفت تـا تو رفـتی نگـین زنـگ زد گـفت رفـته مـدرسه

بسـته بوده تـا اومـدم توی راه پـله ها بهـت بگـم رفـته بودی ..

ایــــــــــــــــــــش !

بگـذریم بـهش فکـرم مـیکنم مـیخوام بگـیرم هـمه رو بـزنم !

وای بچـه ها چـقدر کـارتون How to train your dragon بـاحـاله !

تـا بـرگشتم رفـتم دانـلودش کـردم بسـیار لـذت بـردم ..

اگـه نـدیـدینش حـتما ببـینین ..

گـرچند مـن که دانـلودش کـردم از شـانس گـندم 3D در اومـد ..

مـنم که عـینک 3 بعـدی نـدارم کـه ..

حـالا تصـویرش دو تـایی شـده بـود داشـتم مـی مـردم ..

( ولی عـادت کـردم )

بچـه ها کـی کـارتون Barbie life in the dream house یا یـه همچـین چـیزی

رو دیـده ؟ سـریال کـارتونی بـاربی هسـت ولی نمـیدونم دانـش کنم

یـا نه آخه مـی تـرسم بچـه گونه بـاشه..

تـوی یـوتیـوب هسـتش خـواستین بـرین بـبینـین ..


نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) سه شنبه 15 بهمن 1392 04:10 ب.ظ

9

دوشنبه 14 بهمن 1392 04:31 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧سـلآم گـایز چ خـبرا ؟

کـدوم رنگـو از عکـس بـالا دوس داریـن ؟!

امـروز مـدرسه نـرفتم همـش نشـستم فـیلم دیـدم ..

خـیلی خـوب بود !

کـاشکی فـردا تـعطیل مـیشد تـا 2 روز اسـتحراحـت میکـردم .

امـروز کـارتون بـاربی و خـواهر هـاش در افسـانه ی اسـب ها رو دانـلود کردم ..

زیـرنویس فـارسیش رو پـیدا نکـردم زیـرنویس انگـلیسی رو دانـلود کـردم ..

چـقدر حـال میده آدم بـا زیـرنویس انگـلیسی یه چـیزی رو مـی بیـنه

احـساس خـوبی به آدم دسـت میده ..

فـیلم Bennie stout رو کـی دیده ؟ ایـنم خـیلی جـالب بود ایـنم

بـا زیـرنویس انگـلیش دیـدم زبـانش فکـر کنم روسـی بود چـقدر زبـان روسی

چـرته واقـعا !

دلـم میخـواد یـه سـایت زیـرنویس فـارسی فیـلم و مـوزیک ویـدیو و کـارتون و..

بـسـآزم .. وبـلاگشـو خـیلی وقـته سـاختم ولی تـوش آپ نکـردم

آخـه مـیترسم یـه عالمـه وقـت بزارم روی زیـرنویس کـردن اینـا

ولی هـیچکـی نیـاد دان کـنه .. تـازه وبـمم مـعـروف نشـه و همـینطور

مـنم ازش خـسته شـم ..

امـروز چـون مـدرسه نـبودم اتـفاق خـاصی هـم نیفـتاد ..

چـن روز پـیش گـشتم دنـبال سـی دی هـام و خـیلی از سـی دی هـام که

گـُمـشون کـرده بـودم رو پـیدا کـردم !

عـاشق گـیسـوکـمندم .. واقـعا خیـلی قشنـگه ..

وای بچـه ها فـرار مـرغی رو دیـدین ؟ مـن خـیلی کـارتونش رو بچـه بودم

دوسـت داشتم الان سـی دیش رو گـم کـردم اگـه هم پـیداش کنم خـش داره

بـاید دوبـاره دانـلودش کـنم ..

خـب دیگـه بـرم ..

نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) دوشنبه 14 بهمن 1392 04:55 ب.ظ

8

یکشنبه 13 بهمن 1392 08:54 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧سـلآم جـوجـو هـا !

امـروز دیگـه واقعــا بیشـتر از هر روزی خــوابم میــاد ..

ای بـابا چـی میشـد این هـفته کـلا مـدرسه تـعطیل می بـود ؟!

امـروز قـندیـل بـستم ..

خـب امـروز خـاطرات زیـادی دارم بـرای گـُفـتن ..( سـاده تر بگـم طومـاره! )

مـیدونـین چـیه ؟ تـازه دارم پـی میـبرم هـم مـدرسمـون خـوبه هم بچـه های

بـآحـالی داریـم ، در اوج مـنحـرفی ، بـآزم خـوبن ..

( ولـی هیچـکدوم دوسـت خـوب نیسـتن البـته بچـه ی خـوب هسـتن )

نمـیدونم چـه طلسـمی توی یکـشنـبه هاسـت بـرای من؟!

دقـیقـا یکـشنبه ی هـر هفـته لبـهام شـروع مـیکنه به سـوزش!

خـب حـالا از ایـن بـحثای چـرت مـزخرف بیـایم بـیرون ..

مـا رو یکـشنبه هـا زنگ ورزش مـیبرن یـه بـآشگـاه مـسخره ..

وقـتی هـم مـیریم اونجـا انگـار رفـتیم قـطب شمـال..

هـیچ کـدوم از مـن و دوسـتای صمـیمیم هـم اعصـاب ورزش هـای مـسخره

نـداریم ! بـرای همـین همـیشه مـی پیچـونیم زنـگ ورزش رو ..

مـیریم تـوی دسـتشویی یـا رخـتکن  بـاشگـاه و شـروع مـیکنیم زر زدن ..

( هـه چـه جـای دلـنشیـنی ! )

ولی هـفته ی بعـد مـا رفـته بـودیم رخـتکن هـزار تا بچـه ی دیگـه هم

ورزشـو پـیچـونده بـودن اونـا رفـته بودن تـوی دسـتشویی بـعد خـانوم دیگـه

مـا رو پـیدا کـرد بـرای همـین دیگـه امـروز میـترسـیدیم که در بـریم !

تـازه دوسـتام فـرناز و کـیمیا مـیگفتن بیـاین بپـیچـونیـم در بـریم بریم تـوی پـارک!

( آخـه کـنار بـاشگـاهه یـه پـارک پـیرزن پـیرمردی هسـت ! )

ولی مـن و نگـین گـفتیم خـانوم مـیفهمه ..

کـیمـیا و مـینـا و شکـیبا دوبـاره رفـتن توی رخـتکن بـاشگـاه و پـیچوندن

بـه فـرنازم گـفتن مـیریم پـفک بخـوریم مـیخوای بیـا ..

ولـی فـرنـازم گـفت خـانوم میـاد و ایـن حـرفـا ..

مـن و فـرناز و نگـین هم گـشنمون بـود .. ( البـته نگـین که اصـلا شـباهتی

بـه آدمـای گشـنه نـداشت! )

من و فـرنازم داشـتیم تجـسم میـکردیم کـه داریـم پـُفـک مـیخوریم..

واقعـا هم رفـته بـودیم تـوی حـس !

بعـد بـوفه ی بـاشگـاه هم که بسـته بود مـا هم همـش فحـش مـیدادیم!

بعـد نتـونسـتیم جـلوی خـودمون رو بگـیریم رفـتیم پـیش کـیمیا اینـا

اونـا هم گـفتن پـفکشون تمـوم شـده !

بـعد دوبـاره برگـشتیم توی بـاشگاه کـیمیا پـُفکـشو در آورد

مـا هم حـمله کـردیم .. بـعد دقـت کردیم کـه چه مـزه ی بـدی داره !

بعـد مـن و فـرناز گـفتیم چ رویـای مـسخره ای داشتـیم مـا ..

بعـد سـوار اتـوبوس شـدیم 2 تـا کلاسا هـم توی یـه اتـوبوس

بـازم یـه بوی بـد بـلند شـد !

نگـین داشـت خیلی عـاشقانه بـه پنجـره نگـاه مـیکرد

من و فـرناز یهـو یـاد قـدیما افـتادیم که وقـتی مـیرفـتیم اُردو

مـیچسـبیدیم بـه پـنجره ی اتـوبوس و مـیزدیم روی شـیشـه تا مـردم

مـا رو بـبینن ! حـالا آقـا مـا هـی زدیم پشـت شـیشه هـی ادا در آوردیم

هـیچکی نـمی دید مـا رو! فقـط در حـال ادا در آوردن بـودم یـه پسـره

منو دیـد بـرگشت و خـندید مـنم خـیلی خـوشحـال به فـرناز گفـتم

هـورا یکـی دید مـا رو !

خـب بگـذریم رسـیدیم داخـل مـدرسه بـعد بـوفه ی مـدرسه سـاندویچ

فـلافل آورده بـود .. همـه مـونم حـمله کـردیم .. آقـا تا بـه من رسـید تمـوم شـد!

مجـبور شدم دوبـاره اون آبمـیوه و کـیک هـای همـیشگـی رو بخـورم!

( هـه آخـی دلـم سوخـت واس خـودم  )

خـب ایـن جـالبه خـوب گـوش بـدین !

مـن کلا خـیلی اهـل آروغ و کـلا کـارای حـال بهـم زنم !

( چ افـتخار بـزرگی  )

سـتایش زنگ آخـر ، زنگ حـرفه ، ( سـتایش مـیز جـلوی مـن مـیشینه )

روشـو بـرگـردوند بـه من دسـتشو گـرفت کـنار دهـنش یـه آروغ

کـوچولـو زد ! بـعد منم گـفتم : هه مـنم مـیخوام ولـی مـن نـدارم!

( حـالا فکر مـیکردم واقعـا ندارم و نمـیاد آروغم اگـه هم بیـاد کـم میـاد )

حـالا زور زدم کـه ایـن آروغه بـیاد یهـو واقعـنی اومـد ، صـداشم توی

کـل کـلاس پـخش شـد !!! همـه ی اهـل کلاس هـم بـرگشتن خـیره شدن بـه من!

سـتایشم کـه داشـت می ترکـید اون گـوشه !

بـعد خـانوم بـه ستایش نگـاه کـرد سـتایش گـفت خـانوم بخـدا مـن نـبودم!

بـعد خـانوم دوبـاره بـه دنیـای بیچـاره نگـاه کـرد گـفت :

اونـوقت که نـامه نـوشتم فـرستـادم دسـت مـامانت مـیفهمی !

( تـوی پسـت قـبلم بـه بـدبخت بـودن دنـیا اشـاره کـرده بـیـدم)

بـعد دنیـا هم گـفت خـانوم به خـدا من نـبودم !

بعـد من بـا خنده گـفتم : مـن بودم خـانوم !

خـانوممـون هم خـداروشکـر چـیزی نگـفت !

از شـانس گـند مـا سـر زنگ چ خـانومی هم اینجـوری شد !

زنگ خـونه که خـورد هـمه بهـم گـفتن ژینـا آروغـو !

حـالا همـون زنگ حـرفه خـانوم گـفت کـتابـاتون رو بکـنین تـو کـیفاتون

مـیخوام بـپرسم! مـنم کـتابم تـو کیفـم بود و داشـتم یـواشکی میخـوندم..

نـوبت دنـیا رسـید خـانوم خـواست از اون بپـرسه دنیـا بـلد نبـود

مـنم توی کـتابم داشـتم نگـاه مـیکردم و به دنـیا مـیرسـوندم

بـعد یهـو دیدم سـتایش داره مـیخنده سـرمو آوردم بـالا دیدم خـانوم داره به مـن

نگـاه مـیکنه ایـنم یه ضـایع بـازی دیگه!

تقصـیر من نیسـت که بچـه های ما اگـه بهـشون تـقلب نـرسونی

دیگـه یعنـی دوست نـیستی !

دیگـه دسـتم پوکِیـد .. چـقدر طومـار توی زنـدگی روزانـه من هسـت !
نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) یکشنبه 13 بهمن 1392 09:57 ب.ظ

7

شنبه 12 بهمن 1392 02:42 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧سـلآم گـوگـولی هـا !

چ خـبرا ؟ خـیلی خسـتم خـوابم میـاد ..

شـاید بـرای ایـن آپـم الـآن کسـی رو خبـر نکنم ..

آقـا امـروز کـلاسمـون انقـدر بـو گـرفته بـود داشتـیم خـفه میشـدیم ..

اسپـری دوسـتم رو خـآلی کـردیم ، بـآزم ایـن بو ولمـون نمـی کرد!

خـب بـزارین یـه خـآطره از بچـگیام واســتون بگـم ..

کـلاس چـهارم دبسـتان بودم ، سـآعت 10 شـب بـابا بـزرگمو بـُرده بـودم

سـی دی فـروشی بـرام کـآرتون بـاربـی بخـره !

بـعد که رفـتیم داخـل و کـارتونه رو خـریدم ، از مـغازه بیـرون اومـدم

رفـتم دسـت یـه پسر جـوون رو گـرفتم و گـفتم :

بـابابـزرگـی مـرسی واسـم کـآرتون گـرفتی !

بـعد دستـشو آوردم جـلوم مـیخواسـتم دسـتشو بـوس کنم کـه

تـعجـب کردم دسـت بـابـآبزرگ مـن چه جـوون و سفـید شـده!

بـعد بـه یـآرو نگـاه کـردم دیـدم داره مـیخنده بـعد منم الفـرار!

حـالا مـاجرای ایـنو بـه دوسـتم فـرناز گـفتم ، مـدرسه ی ما هم

2 تـا کلاس سـوم راهنمـایی داره ، مـنم کـلاسم از فـرناز اینـا جداسـت ..

زنگ عـلوم هم همـش مـیخنـدیم .. مـعلم بـا حـالی داریم !

بـعد فـرناز زنـگ عـلوم تـو کـلاس خـودشـون مـاجـرای مـنو جـلوی

همه تـعریف کـرده  همه هـم خـندیـدن!

خـانوم عـلوممـون هم گـفته : ای کـاش مـا هم از ایـن شـانسـا داشـتیم!

خـخـخ ! خیـلی بـاحاله مـعلممـون البـته درس دادنـش افـتضاحـه

ولی خـودشو دوس دارم امـا کلاس اول راهنـمایی ازش مـتنفر بـودم!

امـروز زنـگ زبـان خـانومـمون نـیومـده بود بـیکار بـودیم .

مـن و کـیانا و دنـیا و پـانیـز بـا هم یـه بـازی کـردیـم ..

مـا روی ورقـه ها یـه سری کـار میـنویسـیم که انجـام بـدن بـعد

قـرعه کـشی مـیکنیم هـرکی هر ورقـه ای بـهش افـتاد

بـاید اون کـارو انجـام بده ...

مـن نوشـتم : بـره در کـلاس رو بـآز کنه ( بـیرون از کـلاس مـا هم

تـقریبـا دفـتره ) و بگـه : کـمک !

بـرگه ی مـن به دنـیا افـتاد .. دنـیا هم رفـت در رو بـآز کـرد گـفت کـمک!

بـعد یهـو مـعلم پـرورشی اومد داخـل کلاس بـه دنیـا گفـت :

وقتـی 1 نمـره از انـضبـاطت کـم شد مـیفهـمی!

آخـی ! دلم واسـه دنیـا سوخـت .. الـبته همـیشه مـدرسه فقـط زر مـیزنه!

جـرئت ایـن کـآرا رو نـدارن ..

راسـتی مـیدونسـتین پـری دریـایی مـال سـال 1989 هسـت ؟

مـن فکـر میـکردم حـداقل مـال 2000 بـآشه !

خـب دیگـه واقعـا خـوابم میـاد ..

نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) شنبه 12 بهمن 1392 03:25 ب.ظ

6

جمعه 11 بهمن 1392 12:38 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧
سـلآم چـینگو هـآم ..

خوبـین ؟ چ خـبرا ؟

یـه چند وقـتی نبـودم .. SoRRy

دیگـه بـه وب داسـتانیـم نـمیرم ولـی اگه بقـیه دوسـتانی که اونجــا

عضـوین و دوسـت دارین بقـیه داسـتانـتونو بـزارین ، ادامه بـدین

ولی مـن دیگـه اونجـا نمیـام ..

کـمپانـی کـره ای JYP یـه گروه جـدید سـآخته بـه اسـم Got7

7 نـفـرن که 2 تـآشـون JR و JB عضـو های گـروه JJ project هسـتن ..

خیـلی گـروهـشـون بـآحاله ولی اسـتایلشـون خیلی از BTS تقـلید شده

هـیچ وقـت نمـیتونن بـه پـآی BTS بـرسن ، البـته بـآحالنا ولی هـیچوقت نشـده

JYP آهنـگـآی بـآ معنـی مثـل آهنگـای BTS بسـآزه !

تـوی صفحـات جـانبی یـه صفحـه جدید بـآز کردم بـه نـآم عـلایق مـن

اونجـا هـرچی دوسـت داشته بـآشم مـیزارم ، دانـلود آهنگ ، مـوزیک ویـدیو

عکس ، بیـوگرافی و.. مـیزارم ! حـتما سـر بزنیـن ..

هـیورین عضـو sistar آهنـگ let it go کـارتون Frozen رو بـه کره ای

خـونده ، مـوزیک ویـدیوش رو تـوی همـین صفحـه ی عـلایق من گـذاشتم

حـتما دانـلودش کـنین خـیلی قشنگـه!

مـوزیک ویـدیوی Girls girls girls گـروه Got7 هم هسـت ..

خـیلی هوس کـارتون پـری دریـایی قـدیم رو کـردم!

مـعدلتون چـند شد ؟ مـن 19/83 شـدم !

واقعـا هم زیـاد نخـوندم به انـدازه پـآرسال اینـا ..

مـن عاشق کـارتون قـیام نگـهبانان هسـتم .. خـیلی قشنگـه !

دارم سـریال کـره ای مـتاسفـم ، دوسـتت دارم رو مـی بینـم ،

خـیلی قشنگـه ولی قـدیمیه مـآل 2004 !

انقـدر بدم مـیاد دوسـت آدم بـا آدم سـرد مـیشه ..

دیگـه یهـویی مـیرن تو خـط یه دوسـت دیگـشون و دیگـه بـآ

آدم سـرد مـیشن ..

تـازگیـا حس درس خـوندن و هـنر و زبـآنم دوبـآره گـُل کـرده ..

کـی فـیلم خـاطرات یـک بچـه ی چـلمن رو دیـده ؟

فـیلمـش خـیلی باحـال و خـنده داره ..

فـیلم کـمپ راک رو کـی دیده ؟

ایـن فیـلم رو زنگ زبـآن مـدرسه واسـمون گـذاشتن خـیلی قشنگ

بـود ولی واقعـا خـیلی مـدرسمـون بی جـنبه اس ..

کـمپ راک رو خـود مـعلم زبـانمون آورده بـود اصـلا صحـنه نداشت

ولی مـعلم ادبیـاتمون اومـد تیکـه ی آخـر فیـلمو که پسره و دخـتره

دست همـو گـرفتن و بـا هم خـوندن رو دیـد و رفـت اعتـراض کرد

بـرای همـین نـآظم مـدرسمـون دیگـه فـیلمو مـمنوع کـرد ..

مـنم چـلمن رو واسـه خـانوم زبـانمون بـردم خـوشش اومد ولی گـفت

حـالا حـالا ها نمی تـونیم ببـینـیمش بـاید بـزاریم بعد از عیـد

کـه عـصبانـیت اونـا بخـوابه .. یعنـی انقـدر همـمون حـرص خـوردیم!

راستـی حـتما به صفحـات  جـانبیم سـر بزنـینا ..

دیگـه زر زدن بـسه ، بـآی !

کـسی خـبری از سنـا نداره ؟!


نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) جمعه 11 بهمن 1392 01:54 ب.ظ

5

پنجشنبه 26 دی 1392 06:22 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧سـلآم بچـه هـآ !

عـاشق عکس بـالام آخــی !

مـآمانم دیگـه داره شـورشو در مـیآره ! امـروز انقـدر نشسـت پشـت لپ تـاب که دیگـه

مـن خودم مجـبور شـدم برم غـذا درست کـنم!

بـعد اشـتباهی ملاقـه رو رفـتم انداخـتم توی سـطل آشغـال!

الآن مامانـم داد زد گـفت ژینـا ملـاقه توی سطـل آشغـال چیکـار میکنـه ؟!

انـقدر خـندیدم کـه نگـو!

خـورشید اربـاب رو هم تـا آخـر دیدم حـالا بـازم ازش تعـریف کنم!

ایـن عکس سـریالشـه :بـآزیگـراش فـوق العـاده بـآزی مـیکنن !

مـآجـراش راجـع به دخـتریه که بـعد از تصـادفش ، قـدرت اینـو پـیدا کرده

کـه روحـها رو بـبینه و روح هـا هم میـآن پیشـش و ازش یـه سری چـیز

مـیخوان ! پـسره هم یـه مدیـر عامل سـرد و بـی احسـاسه

کـه عشقشـو در قـدیم از دسـت داده و بـه روحـها هیـچ اعـتقادی نـداره

ولـی از وقـتی که ایـن دختره پـیداش مـیشه خـیلی از مشـکلاش حـل میشه

و بـه اون اعـتماد پـیدا مـیکنه و عـآشقش مـیشه!

فـیلمش به نـظرم هـیچ نـقصـی نداره ! همـه چـیزش عـآلیه !

و مـهم تـرنیش اینـه که هم کـمدیه هم آدمو بـه گریه مـیندازه هم تـرسنـآکه !

و همـچنین بـآ اینکـه سـریالای 2013 کـره ای وسـطاش بـی مـزه مـیشـدن

ولـی این مـنو تـا آخـرش کـشوند! 2 تـا تیـزر از سـریال گـذاشتم بـرای دانـلود کـه

بـبینـینش بـلکه دلـتون آب شـه!


Teaser 1
Teaser 2

* الـبته مـن تـیزر 1رو دیـدم اصـلا شـباهتـی به خـود سـریال نـداشت ولی باحـال بود!

ولـی تیـزر 2 خـودش بـود !

شـآید بتـونم بگـم قشـنگ تـرین سـریال کـره ای عمـرم بود. ..

مـنبع تـیزر ها و عکـس سـریال : آریـرانگـفا

کـسی سـریال کـره ای تـو کـی هستی رو دیده ؟

الـبته اون تـو کی هسـتی قدیـم رو نمـیگمـا ! ایـن تو کـی هسـتی امسـال

کـه تـاکیون 2pm تـوشه ؟ اگـه قشنگـه بگـین دانـش کـنم!

سـریال کـره ای ghost رو هم کـی دیده ؟ ایـنم اگـه قشنـگه بـگین دانش کـنم

( بـه خاطر سـوجی سـاب همیـن پسـر نقش اول خـورشید اربـاب

دوس دارم ببـینمش ولی بـه نظر میـاد فیـلمش پـیچـیده اس )

سـریال مـتاسفـم دوستـت دارم رو کـی دیده ؟ ایـنو مـن الان گـذاشتم رو دانـلود

بـه خاطر سـو جی سـآب .. امـیدوارم قشنـگ باشه! ولی مـآل 2004 هس!

راسـتی مـیخوام یـه وب داسـتآنی کـره ای گـروهـی بزنم

و فـقطم کـسایی کـه کـره رو دوس دارن و داسـتآن کـره ای مـینویسـن

عـضو مـیکنم .. فـعلا من و الـهه هـستیم هـرکی دیگـه مـیخواد بـیاد بگـه :-)

نـیلو ، سنـا کجـایین؟!
نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) شنبه 5 بهمن 1392 02:10 ب.ظ

3

چهارشنبه 25 دی 1392 09:25 ق.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧سـلآم بچــه هآ !

کـآشکی شنـبه رو تـعطیل کـنن مـن شنـبه امتحـان آمـادگی دفـآعی دارم!

امــروز بعد از امـتحان توی حـیاط داشـتیم با دوسـتامون زر مـیزدیم !

مدرسه ی مـا هم راهنـمایی هم ابـتداییـش یه جـا هسـتن بـرای همین یه دیـوار

کـشیدن بـین راهنـمایی و اِبـتدایی .. مـن و نگـین داشتـیم با هم خـیلی جـدی

حـرف مـیزدیم و به ایـن دیـوار تکـیه داده بـودیم یـهویی یکـی از بچـه های ابـتدایی

دستـشو کـوبوند بـه دیـوار و سـآیه شو کـه من و نـگین دیدیم جـیغ زدیم!

هـرکی توی اون کـوچه بود صـدامونو شـنید!

حـآلا ما هم هـی زدیم بـه دیوار بـرای انـتقام از بچـه های فـسقـلی!

یـه ذره بچـه هسـتنا مـثلا !

بعــد داشتـیم دوبـآره به زر زدنـمون ادامه مـیدادیم کـه یـه گـربه اومده بـود

تو مـدرسه و من و نگـین هم نمـیدونسـتیم! بعـد یکـی از بچـه های کـلاس هفـتم

خـیلی آروم ( انـگار که مـیخواد گـربه رو بغـل کنه! ) گـفت : آخـی گربه رو نیگـاه!

بـعد من در حـال زر زدن یهـو به کـنار پـآم نگـاه کردم گـربه هه دویـد و منـم

چـنان جـیغی کـشیـدم کـه نگـینم از جـیغ من جـیغ کـشید!

کـلا روز بـه روز داره از آبـروم کـآستـه مـیشـه

شمـآ هم از ایـن سـوتی بـآزی هـاتون مـوقع تـرسیدن تعـریف کـنین!

راسـتی خـورشـید اربـاب فـقط 1 قـسمتش مـونده تـآ تمـومش کـنم ..

خـیلی قشنگـه هر قـسمتش مـنو بـه گـریه مـیندازه !

نـه اینکـه درام بـاشه ها ، نکـته های خـوبی داره!

مـن وقتی بچـه تر بـودم اصـلا سـر هیـچ فـیلم و کـارتونی گـریه نمـیکردم ..

تـازگـیا همـش :/

شمـا زیـاد سر فـیلما گـریـه مـیکنیـن ؟

بـرای اولـین بـار طـومارم کـوتاه بـود نـه ؟!


نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) چهارشنبه 25 دی 1392 09:51 ق.ظ

2

دوشنبه 23 دی 1392 09:18 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧سـلآم دوسـتآن !

امــروز داشــتم روز خـعلـی خوبی رو مـیگذرونـم کـه آخـراش کـوفتم شـد !

دلـیلشـو حـآلا ولـلش !

امــروز یـه اعـتراف خـعلی بـزرگ کـردم بـه پـآرمیـدا !

بـهش گـفتم خـعلی بـعضی مـواقع جـو مـیدی !

آخـه پشـت تلفـن داشـتیم از فـیلمـآی کـره ای ک قـبلا دیـدیم زر مـی زدیم!

بـعد اون گـفت بـآران عـشقو دیـده کـه جـآن گـیون سـوک و یـونا تـوش بـآزی کـردن و

مــال سـال 2012 هسـت رو دیده ! ولـی گـفتش مـن اونو 2 سـآل پـیش دیدم

تـا آخــر ! بـهش گفـتم پـارمیـدا یه چــیز مـیگم نـاراحت نـشو ولـی بعضــی مـواقع

خـعلی جـو مـیدی ! بـآران عشـق تـازه مـال پـارسـاله ! بـعد تو چـطور 2 سـال

پـیش اونـو دیدی؟ گـُفت مـطمئـنی ؟ هـمونی کـه جـان گـیون سـوک توش

بـآزی کـرده رو مـیگـما ! بـعد گفـت خـب حـآلا دلـیل نمـیشه مـن ک یـآدم نـیس !

گـفتم اگـه راسـت مـیگی مـوضـوعش چـیه؟! گُـفـت یـآدم نـی !

بـعد الـآن اس داد گـُفـت ژیـنا اشـتباه کـردم ایـن فـیلمـی ک مـن مـیگم

اسـمش عشـق بـآرونیه جـونگ یونـگ هـوا هم تـوش بـآزی کـرده !

گـفتم تو کـه گفـتی جـان گـیون سـوک تـوشه ! گـفت قـاطی کـردم!

بـعد منم زود رفـتم تو نـت زدم نـتیجه ای نـگرفتم ! بـعد رفـتم تـوی Asian wiki

فـیلمـای جـونگ یـونگ هـوا رو چـک کردم دیـدم همـچین چـیزی نـیس اصـلا!

بـهش گـفتم پـآرمـیدا از نـظر کـره ای هـا منو خـآم نکن و همـچین فـیلمی

نـیست و از ایـن حـرفا !

کـلا تـازگیا خـیلی رُک شـدم ! قـبلا اصـلا نـبودم!

آهـنگ Like This گـروه Wonder girls رو کـی شنـیده ؟

آدمـو بـه رقـص مـیندازه ! تـازگیـا زیاد مـیرقصـم آخـه مـیخـوام هم

خـوش انـدام شـم ( نـه بـآبـآ   ) هـم رقصـمو خـوب کـنم آخـه بـیشـترین

اسـترسم از خـواننـدگی رقـصمه ! راسـتشـو بگـم رقـصم زیـآد تـعریفی نـیس!

بـالاخـره سـریال بـوسه هـای شـیطانـی رو گـرفتم بـامزه اس بـدک نی ..

سـریال خـورشـید اربـاب The master's sun رو کـی دیده ؟!

یعـنی تـه بـآحـالیه! جـذبشـم شـدید!

بـالاخره مـرده بـه دخـتره اعـتراف عـشق کـرد هـورا !!

ایـن سـریاله راجـع ب یـه دخـتره کـه مـیتونه ارواح رو بـبینه بـرای همـین مـنم

بـه این چـیزا عـلاقه زیـادی پـیدا کـردم امـروز رفـتم تو نـت آمـوزش

احـضار کـردن ارواح رو سـرچ کـردم ! چـیزی زیـاد نـفهمیدم

ولی از چـیزایی کـه مـیدونسـتم رفـتم رو تخـتم یه چـیز هم بردم بـعد

گـفتم آقـا روحه ( خـخ ! ) تـو رو احـضار مـیکنم ! هـروقت اومـدی

این چـیزه کـه تو دسـتمه رو تـکون بـده !

قـبلش بـه نگـین اس دادم گـفتم دارم روح احـضار مـیکنم!

بـعد هـیچ خـبری نـشد و ایـنا مـن داشـتم وسـایلمو مـرتب مـیکـردم

و مـوبـآیلمم تو دسـتم بود بـعد یـهو نگـین اس داد و مـوبایلـم تو دسـتم

لـرزید آن چـنان تـرسیـدم!

بـعد نـگین اس داده بـود گـفت نـکنی ایـن کـارو اگـه روح احـضار کـنی یکـی

از اعضـای خـانوادت مـیمیـره! مـنم گـفتم جـانم؟ پـس خـداروشکـر کـه روحـه نـیومد!

ولـی خـب بیشـتر واسـه تـفریح ایـن کـارو کـردم بـه روح اعـقاد دارم

ولـی به نـظرم انـقدر راحـت نیسـت کـه آدم اینجـوری احضـارشـون کـنه

و هـمچین مـعجـزه هایی رخ بـده کـه دسـتمـون تکـون بخـوره و..

تـازگـیا چـقدر طـومـار مـینویـسم!
نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) دوشنبه 23 دی 1392 09:54 ب.ظ

1

یکشنبه 22 دی 1392 09:39 ب.ظ

دخـتـر فـروزכּ:) ✧♥ Fяozєη Giяl jiηa ♥✧
سـلآم دوسـتآن !

مـرسی از آجی سنـا بـآبت قـآلب خـوجمـل :)

امـشب بـا دوسـتآم رفتـم بـیرون ! یعنـی انقـدر خـستم کـه دیگـه

الآن چـشمآم بـه زور مـیبیـنه ! مـن سـآعت 5 بـه دوسـتم ( سـتآیش ) زنگ زدم قـرار شد

تـا 20 دقـیقه بـه 6 حـآضـر شـیم گـفتیم حـآلا هـروقت آمـاده شـدیم زنگ مـیزنیم

بـه هم دیگـه ! از اون ور هـم اون یکـی دوسـتم نگـین زرتـی تـوی خـواب

نـآزشه :| زنگ زدم خـونـشون مـامـانش مـیگه نگـین کـپیده !

یعنـی مـیخواسـتم اون مـوقع بـرم نگـین رو در خـواب نـآزش شـهید

کـنم ! مـن دقیـقا سـر سـآعت 1 ربـع به 6 بـه ستـآیش زنـگ زدم

یهـو سـتآیش بـرداشت بـدون سـلآم یهـو گفـت ژینـا ، محـمد

( نـآم دوسـت پـسر سـتآیش مـی باشد ) خـونمـونه داره بـا مـامانم حـرف میزنـه!

بـعد هم قـطع کـرد ! کـلا سـتایش بـرای همـه بـیرون رفـتنـامون

1 سـآعت طـولش مـیداد ولـی اونمـوقع هـا اکـثرا مـن بـا نگـین بـودم

مـیرفتـیم مـیگشتـیم تـا جـناب سـتآیش خـان حـآضر شـن :|

ولـی امـروز نگـین خـان هم خـوابیده بـودن ! حـالا مـنم کـه حـاضر

شـده بـودم داشـت اعـصابم خـورد مـیشد !

نـنـه ی مـن هم تـازگیا یـاد گـرفته بـشینه پـشت لب تـابش :/

یعنـی داره اعـصابمو خـورد مـیکنه ! آخـه تـوی یـادگیری کـامپیوتر هم

خـعلی ضعـیفه ! مـنم اصـلا اعصـاب آمـوزش درست حـسابی نـدارم!

حـالا اون کـه دید مـن هنـوز بیـرون نـرفتم از فـرصت سو اسـتفاده کـرد

لـب تـآبش رو آورد گـفت فـیلتر شکـنم مـشکل داره درسـتش کن !

مـنم زنگ زدم دوسـت بـابام از اون پـرسیدم !

در عـین حـال بـا گوشـی نـنه ام بـه خـاطر اینکـه خـودم شـآرژ نـداشتم

بـه نگـین اس مـیدادم کـه بـبینم بـیدار شـده یـآ نـه !

حـآلا گـوشی مآمـان مـن هم از ایـن صـدا بـلند هـآست و وقـتی

خـودمونـم اس مـیدیم بـه یکی بـا یـه صـدای آزاردهـنده خـبرمـون مـیکنه!

حـآلا مـن دارم خـیلی جـدی بـا دوست بـآبام صحـبت مـیکنم

ایـن مـوبایـله هم کـه هـی صـدا مـیده و از اون ور هـم مـآمانم

داره یـواشکـی قـهقـه مـیخنده و مـنم بـه خـنده مـیندازه پشـت تلفـن!

کـلا مـن آبـروم جـلوی ایـن دوسـت بـآبـآم خـعلی مـیره !

یـه بـآر دیگـه هم اومـده بـود خـونمـون و داشـتیم نـاهـار مـیخوردیم ..

مـنم بـرنج تـو دهنم بـود بـعد روش هـم داشـتم نـوشـآبه مـیخوردم

بـعد یهـو چـشمم اُفـتـاد بـه نـنه ام کـه داره یواشـکی مـیخنده !

حـآلا مـنم خـنده ام گـرفت و نـوشابه و بـرنج هـمه از دهـنم مـنفجـر شـدن!

یـه جورایی بـآلا آوردم ! البـته اسـتفراغ جـدی نـه هـا !

مـثلا دیـدین دارین غـذا مـیخورین بـعد یهـو بـر مـیگرده یـه خـورده بـآلا مـیارین؟!

دقـیقا هـمین جـوری شـد ! کـلا مـن و مـامانم هـمیشه وقـتی اینو

مـی بینیم خـندمون مـیگیره ! البـته نه بـه خـود یـآرو !

خـب داشـتـم مـیگفتم بـعد مـن تلفـنو قطـع کـردم زنگ زدم نگـین

مـیگم مـیای بیرون ؟! مـیگه یـه جوش گـُنـده زدم نمـیتونم بـیام !

ضـد حـآل ! بـعد زنگ زدم سـتایش اونـم خـودشو لـوس مـیکنه مـیگـه

یـخورده صـبر کـن عشـقم خـونمونه و این حـرفا !

بـعد مـنم از روی نـاچـار بـه پـآرمیدا زنـگ زدم !

مـن و پـارمیدا کـلاس اول راهـنمایی یخـورده بـا هم صمـیمی بـودیم

گـرچـند مـن زیاد از دسـتش عـصبانی مـیشـدم !

بـعد دیگـه از هم جـدا شـدیم تـا امسـآل کـه نگـین و پـآرمیدا بـا هم

دوسـتای صمـیمی شـده بـودن اومـدن پـیش مـن و کـیآنا

و مـآ بـاهم دوسـت شدیم .. ( جـزئیات بـیشتر در آپ هـای بعدی مـیگم )

بـعد من و پـآرمیدا دوبـآره صمـیمی شدیم بـعد نـگین و پـارمیدا بـا هم قهـرن

کـه مـن توی دعـوای نـگین و پـارمیدا چـیزای زیـادی از پـارمیدا دیـدم

( کـه جـزئیات اونـم در آپ هـآی بـعدی )

کـه بـاعث شد رابطـمون سـردتر شه دوبـآره !

مـن امـروز بـهش زنـگ زدم گـفتم بـیاد بـیرون اونم اومد

بـعـد تـقریبا 20 دقـیقا مـنو بـرد تـا ته کـوچه گـفت بـآبام دسـتشویی داره

و ایـن حـرفا بـزار بـرم بهـش بگم اجـازه مـیده بـیشـتر بـمونم یـا نه ؟!

بـعد تـا ته کـوچه رفـتیم تـا رسـیدیم دم مـاشین گـفت بـاید خـداحافظی

کـنیم ! ( حـالا تـوی همـین حـال 2 تـا پسر زرشـک هم دنـبالمون )

بـعد پـارمیدا سـریع رفت داخـل مـاشین و آقا حـالا این پـسرا اُفـتادن

دنـبال مـن ! رفـتم سـوپری شـآرژ بـگیرم یـهو قـیافه ی زشـت اینا رو مـی بینم!

بـعد اومـدم بـیرون سـریع پـیچـیدم تـوی کـوچه ی خـودمون و تـا سر خـونمون دویدم

تـا نـبیـننم! آخه دیگـه مـیخواسـتم بـرم خـونه و..

بـعد تـا زنگ خـونه رو زدم سـتایش زنـگ زد گـفت مـیاد بیـرون

بـعد تو راه کـه داشـتم مـیرفتم دنـبال سـتایش یـه کـوتوله

اومد جـلوم گـفت شمـآره مـیخواِی ؟! یعـنی شانـس مـا هم 0 !

اگـه شـما شهـر مـا یعـنی فـردیس رو بـشناسین و اومـده بـاشین قـبلا

توش مـیدونـین کـه چ محـیطیه ! یعـنی آدم نمـیتونه نـفس بکـشه!

یـه بـآر دیگـه هم 2 نـفر دیگه دنـبالمون اُفـتآده بـودن ک شـبیه

نـون خـُشـکی بـودن! یـه بـآرم یـه دیوونه بـا چـوب اُفـتاده بـود دنـبال

مـن و سـتایش !

+ شـما هـم از ایـن قضـیه هـاتون رو تـعریف کـنین !

+ احـساس مـیکنم واقـعا زیـاد زر زدم نـه ؟!

نـظـرآ ی یـخـی:) پـُسـت ثـآبت
دستـكـآری:) یکشنبه 13 بهمن 1392 10:06 ب.ظ